Personuppgifter

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vilket gör att kraven förändras något. Syftet med en ny dataskyddsförordning är bland annat att modernisera dataskyddsdirektivets tidigare regler och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

Hantering av personuppgifter

Svenska Fjällklassikern hanterar personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, i ett fåtal register som innehas av Svenska Fjällklassikern. Personuppgifterna som du lämnar via respektive formulär används för att hantera inkomna registreringar av Svenska Fjällklassikern, Svenska Fjälltoppsklassikern och kontaktförfrågningar.

Samtycke för att synas på resultatlistan

I samband med att du ansöker om godkännande av din fjällklassiker (vilket sker via respektive diplomeringsformulär) godkänner du samtidigt att ditt namn, födelseår, ort och årtal du genomförde din fjällklassiker syns offentligt på resultatlistan på Svenska Fjällklassikerns hemsida. För Svenska Fjällklassikern anges även din totala tävlingstid och för Svenska Fjälltoppsklassikern anges ditt start- och slutdatum. Dessa uppgifter finns kvar på hemsidan tillsvidare.

Publicering av bilder, rörlig bild och text

Svenska Fjällklassikern publicerar ibland bilder, rörlig bild och text på våra marknadsföringsplattformar för att informera om Svenska Fjällklassikern. Om du vill att en bild, rörlig bild eller text med information om dig plockas bort, vänligen kontakta oss.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål Svenska Fjällklassikern har blivit kontaktade för. Svenska Fjällklassikern är noggrann med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem och sparar dem enbart så länge som de behövs för specifikt ändamål. Dina uppgifter kan sparas under en längre tid för att utveckla och förbättra våra tjänster i exempelvis marknadsföringssyfte.

Du kan när som helst kontakta oss för att få ut information om, begära rättelse eller borttagande av dina personuppgifter.